Om SkS-formidling

Ordningen endrer navn fra SkS-gjestespill til SkS-formidling. Formålet med tiltaket er å bidra til større formidlingsaktivitet i regionen.
Ordningen konsentrerer seg om tilskudd til formidling.
Det er ikke noe krav at produksjonen må ha hatt premiere, slik sett kan støtten også anses som co-produksjonsstøtte, men tilskuddet skal knytte seg til kostnader i forbindelse med konkret planlagt visning(er) i regionen.
Det er ikke noe økonomisk maksbeløp per søknad til ordningen, men det gjøres oppmerksom på at den økonomiske totalrammen for ordningen er satt til kr 100 000 i årsbudsjettet for 2023.

// Hva kan det søkes til: Formidling av scenekunstproduksjon
// Frist: 15. juni 2023
// Behandlingstid: ca. 3 uker
// Gjennomføring: Innen 9 mnd etter kunngjøring av tildeling, ellers vil støtten bortfalle
// Søknaden sendes: scenekunstsor@gmail.com og merkes «Søknad gjestespill vol.10»

KRITERIER
SkS’ støtte skal være konkret relatert til kostnader for formidling i regionen.
En tildeling fra SkS’ formidlingsordning skal som hovedregel ikke fullfinansiere en produksjon, men det er likevel mulig i tilfeller der kostnadsnivået ved visningen er særlig lavt.
SkS minner om at det ligger et profesjonalitetskrav til grunn for alle våre tildelinger, hvilket bl.a. innebærer adekvat godtgjøring av profesjonelle medvirkende.
SkS oppfordrer til å søke også andre relevante ordninger i Norsk Kulturråd, FFUK, FLB, kommune, fylkeskommune, Cultiva Ekspress, o.l.

VURDERING
Søknadene behandles av SkS’ Kunstneriske utvalg, som utarbeider en innstilling som vedtas formelt i SkS’ styre.
Kunstnerisk kvalitet ligger til grunn for prioriteringene.
Videre vil det legges vekt på en realistisk finansieringsplan, gjennomføringsevne og profesjonelle vilkår for alle medvirkende.
Prosjektets grad av regional tilknytning og /eller regionale ringvirkninger vil være et vurderingstema i prioriteringen mellom ellers kvalifiserte søknader. Søker oppfordres til å opplyse i søknaden om eventuelle lokale tilknytninger/ringvirkninger som produksjonen innbefatter.
Dersom prosjektet avhenger av tilslag på andre, betydelig større søknader som ikke enda er bekreftet, kan usikkerheten omkring realisering som hefter ved prosjektet bli et vurderingstema i prioriteringen.

OBLIGATORISK SØKNADSMATERIALE (m/vedlegg):
Søknadstekst med kunstnerisk prosjektbeskrivelse, prosjektbudsjett med finansieringsplan, korte biografier alle medvirkende, full CV prosjektleder, og evt. hovedmedvirkende.
Videodokumentasjon / bildemateriale vil styrke søknaden.
Kort motivasjon for visningen, eller samarbeidet med arenaen og informasjon om evt premieredato og tidligere visninger. Intensjonsavtale med spillested/arrangør eller beskrivelse av hvordan og hvor egen visning tenkes gjennomført.

Det er ikke et krav at søker har visningsavtale med en profesjonell visningsarena så lenge planen for visning er realistisk og gjennomførbar.
Styret er åpne for innspill fra søkere og medlemmer rundt både kriterier, nedslagsfelt o.l.

Ta kontakt om du har øvrige spørsmål: scenekunstsor@gmail.com