Om SkS-LAB

NY LAB-UTLYSNING - HØST 2023


Etter stor interesse og høyt kunstnerisk nivå til de forrige rundene med Lab, gleder vi oss over å kunne utlyse en ny runde verksted SkS–Lab med søknadssum på maksimum kr. 25 000,- per lab.


// Søknadsfrist: 25. sept 2023
// Behandlingstid på ca 3 uker
// Gjennomføring: Innen 9 mnd etter kunngjøring av tildeling, ellers vil støtten bortfalle
// Søknaden sendes: scenekunstsor@gmail.com og merkes "Søknad SkS-Lab vol.14"


FORMÅLET med SkS-LAB er å bidra til økning i mengden initiativer og produksjon i regionen gjennom å gi mulighet til å forske i egne ideer eller kunstnerisk interessefelt, få tilbakemeldinger på disse fra et kunstnerisk utvalg, fra publikum og fra sine kollegaer. Ikke minst er det et ønske å legge til rette for nye regionale samarbeider og at scenekunstnere med ulik kompetanse får møte hverandres arbeid, dele og gjøre erfaringer sammen. Det er også et ønske at SkS-LAB bidrar til å styrke prosjekter/søkere fra regionen i konkurranse om nasjonale midler.
En LAB kan gjerne fungere som et forprosjekt eller laboratorie for en helt ny ide eller et interesseområde du vil utforske, eller som kickstart til et scenisk arbeid som allerede er i startfasen og har behov for å prøve ut og eksperimentere med form og innhold før en eventuell videre søknadsprosess eller produksjonsperiode. Utvalget som behandler søknadene er også åpne for andre rammer for hva et LAB-arbeid kan være og inneholde.

KRAV til søknad og gjennomføring:
Man kan søke som enkeltperson eller gruppe. 
Vi oppfordrer til å ha en navngitt mentor for prosjektet. En mentor kan være til stede hele eller deler av prosessen og kan fungere som veileder for prosjektet på ulike måter, det være seg ytre øye/dramaturg/sparringspartner/kanskje også regissør for prosjektet? Benytt mentor på en måte som er relevant for prosjektet.
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av den kunstneriske ideen på maks to A4 sider. I tillegg skal søknaden inneholde en kort oppsummering av prosjektet med prosjektfoto til offentlig bruk ved ev. annonsering av tildeling. Søknaden bør kort presentere deg/dere og ditt/deres kunstnerskap.

Obligatoriske vedlegg i tillegg til den kunstneriske prosjektbeskrivelsen, er kort presentasjon av alle medvirkende (biografier) og et enkelt budsjett som viser hvordan midlene skal benyttes.
Andre relevante, men frivillige vedlegg kan være link til hjemmeside/tidligere arbeider, full CV på hovedmedvirkende/initiativtaker, og fremdriftsplan for eventuell videreføring av prosjektet dersom dette er planlagt.
Honorering av alle profesjonelle medvirkende er en forutsetning for tildeling. Det oppfordres til å benytte gjeldende satser for profesjonelle utøvere.
LAB-deltakerne forplikter seg til å gjøre en åpen publikumsvisning av arbeidet. Formidling av visningen skal skje i samarbeid med SkS, eksempelvis gjennom FB. SkS kan også brukes som støttespiller i gjennomføringen av visningen.
Både produksjon og arbeidsvisning skal gjennomføres i regionen Agder.
LAB deltakerne forplikter seg også til å skrive et refleksjonsnotat/ kort rapport for publisering på SkS nettsider.
Tilskuddet utløses ved innsending av rapport og utfylt utbetalingsanmodning.
Scenekunst Sør skal nevnes som støttepartner og medarrangør av arbeidsvisningen i markedsføring av prosjektet, og vår logo skal benyttes i de sammenhengene der det er naturlig (nettside, flyer, plakat, program o.l.).

HVA KAN DU SØKE OM
Hver LAB kan søke om inntil 25 000 kr. Summen kan være LAB-ens fullstendige budsjett eller delsum i et større budsjett. Andre naturlige søknadsinstanser kan evt være Cultiva Ekspress mentorordning, Kulturrådets ordning for forprosjekt, eller evt Cultiva Ekspress prosjektstøtte, kommune og fylkeskommune. Scenekunst Sør kan være behjelpelige med tips om tilskuddsordninger og generelt om det å søke tilskuddsmidler (jfr blant annet gjennom vårt program for søknadsveiledning.)

BEHANDLING OG PRIORITERINGER
Kunstnerisk kvalitet er øverste prioriterte kriterie for tildelingene. Prosjektets og søknadens profesjonalitet, og at LAB-en kommer regionens scenekunstnere og scenekunstpublikum til gode en annen. Stor grad av regionale medvirkende vil derfor være styrkende for søknaden.
Søknadene behandles av SkS kunstneriske utvalg.
Alle søkere vil motta en kort tilbakemelding på sitt prosjekt og den innsendte søknaden, uavhengig av innvilging/avslag.
Så langt det er mulig ønsker SkS å innvilge prosjekter med gjennomføring på ulike steder i regionen. Din LAB kan gjennomføres på Kraftverk (gamle SKMU), på Aladdin, Rosegården, Munkehaugen i Arendal, på Torskeholmen i Grimstad, i drivhuset på Gimle gård – you name it. Vi oppfordrer til å benytte midlene til forprosjekt og research.

ANNET
Møtet med publikum kan ta svært ulike former. Det kan inviteres til å «stikke innom prøven» på et gitt tidspunkt eller arranges en mer formalisert visning. SkS bistår gjerne i gjennomføringen av visningen, og med spredningen av denne. Gi oss derfor beskjed når visningstidspuktet er satt. Formålet med visningen er å dele tilegnet kunnskap/refleksjoner med resten av det lokale scenekunstfeltet og -publikummet, og oppfordre til å ta imot innspill fra kollegaer for videre refleksjon og arbeid. Måten det deles på kan gjerne være uhøytidelig, men skal være forpliktende.
Dersom du som medlem har innsigelser til rammene for ordningen eller til styrets foreslåtte prioriteringer tar vi gjerne imot innspill.

Ta kontakt om du har øvrige spørsmål: scenekunstsor@gmail.com