Om gjestespill

Gjestespill vol.7

Formålet med tiltaket er å bidra til større formidlingsaktivitet i regionen.

Ordningen konsentrerer seg om tilskudd til gjestespill.
Det er ikke noe krav at produksjonen må ha hatt premiere, slik sett kan støtten også anses som

co-produksjonsstøtte, men tilskuddet skal knytte seg til kostnader i forbindelse med konkret

planlagt visning(er) i regionen.


Det er ikke noe økonomisk maksbeløp per søknad til ordningen, men det gjøres oppmerksom på at den økonomiske totalrammen for ordningen er satt til kr 100 000 i årsbudsjettet for 2021.


// Hva kan det søkes til: gjennomføring av gjestespill
// Hvem kan søke: medlemmer av Scenekunst Sør
// Frist: 5. september 2021
// Behandlingstid: ca. 3 uker
// Søknaden sendes: scenekunstsor@gmail.com og merkes «Søknad gjestespill»


KRITERIER
SkS’ støtte skal være konkret relatert til kostnader for formidling i regionen.

En tildeling fra SkS’ gjestespillordning skal som hovedregel ikke fullfinansiere et gjestespill, men det er likevel mulig i tilfeller der kostnadsnivået ved visningen er særlig lavt.


SkS minner om at det ligger et profesjonalitetskrav til grunn for alle våre tildelinger, hvilket bl.a. innebærer adekvat godtgjøring av profesjonelle medvirkende.

SkS oppfordrer til å søke også andre relevante ordninger i Norsk Kulturråd, FFUK, FLB, kommune, fylkeskommune, Cultiva Ekspress, o.l.


VURDERING
Søknadene behandles av SkS’ Kunstneriske utvalg, som utarbeider en innstilling som vedtas formelt i SkS’ styre.

Kunstnerisk kvalitet ligger til grunn for prioriteringene.
Videre vil det legges vekt på en realistisk finansieringsplan, gjennomføringsevne og profesjonelle vilkår for alle medvirkende.

Prosjektets grad av regional tilknytning og /eller regionale ringvirkninger vil være et vurderingstema i prioriteringen mellom ellers kvalifiserte søknader. Søker oppfordres til å opplyse i søknaden om eventuelle

lokale tilknytninger/ringvirkninger som produksjonen innbefatter.

Dersom prosjektet avhenger av tilslag på andre, betydelig større søknader som ikke enda er bekreftet, kan usikkerheten omkring realisering som hefter ved prosjektet bli et vurderingstema i prioriteringen.


OBLIGATORISK SØKNADSMATERIALE (m/vedlegg):

  • søknadstekst med kunstnerisk prosjektbeskrivelse
  • kort oppsummering av prosjektet med bilde (til offentlig publisering på våre kanaler)
  • prosjektbudsjett med finansieringsplan
  • korte biografier alle medvirkende
  • full CV prosjektleder, og evt. hovedmedvirkede
  • videodokumentasjon / bildemateriale vil styrke søknaden.
  • kort motivasjon for visningen/gjestespillet, eller samarbeidet med arenaen
  • informasjon om evt premieredato og tidligere visninger
  • intensjonsavtale med spillested/arrangør eller beskrivelse av hvordan og hvor egen visning tenkes gjennomført.


Det er ikke et krav at søker har visningsavtale med en profesjonell visningsarena så lenge planen for visning er realistisk og gjennomførbar.

Ordningen gjennomføres i en prøveperiode for å kartlegge behov og muligheter. Det vil mellom utlysninger kunne skje større endringer og styret er åpne for innspill fra søkere og medlemmer rundt både kriterier, nedslagsfelt o.l.